PRIMARIA COMUNEI CISLAU

Judetul Buzau

ANGAJARI

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

Nr.1924/17.04.2014

                                                                    ANUNT

    Primaria comunei Cislau anunta organizarea concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic debutant in cadrul compartimentului juridic si resurse umane, la sediul si va consta in urmatoarele probe:
selectarea dosarelor de inscriere;
proba scrisa – 28.05.2014, ora 1000;
interviul – 30.05.2014, ora 1000.
                    (3) Dosarele de inscriere se pot depune pana la data de 13 mai 2014, iar selectia dosarelor se va efectua de catre comisia de concurs in termen maxim de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor. 
A. BIBLIOGRAFIE
-Legea nr. 188/1999 - Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.7/2004 - privind Codul de conduita a al functionarilor publici, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 -Legea nr.215/2001 – privind administratia publica locala republicata si actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
-Ordonanta nr.35/2002 - privind Regulamentul cadru de organizare si functionare al Consiliului local, actualizata;
-Legea nr.393/2004 - privind Statutul alesilor locali, actualizata;
-Legea nr.554/2004 - privind contenciosul administrativ, actualizata;
B. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS
a) Conditiile generale sunt cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici;
- are cetatenie romana  si domiciliaza in Romania;
- cunoasterea limbii romane scris si vorbit;
- are varsta minima de 18 ani impliniti;
- are capacitate deplina de exercitiu;
- are o sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
- indeplineste conditiile specifice functiei publice ;

-  Candidatul nu trebuie sa fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni
savarsite cu intentie, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Candidatul nu trebuie sa fi fost destituit dintr-o functie publica in ultimii 7 ani (destituirea din functia publica se dispune prin act administrativ al conducatorului autoritatii/institutiei publice;

Candidatul nu trebuie sa fi desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
b) Conditii specifice:
-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul juridic;
Conditiile de participare la concurs si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul Primariei Comunei Cislau si pe site-ul Primariei Comunei Cislau;www.primariacislau.ro
Relatii suplimentare  se pot obtine la sediul Primariei Comunei Cislau,  judetul Buzau, la numarul de telefon, 0238/551580.                               
                                                    
    PRIMAR
Dumitru Mitroiu


NR. 1727/10.04.2014

                                                                 ANUNT

pentru CONCURSUL  de promovare in grad profesional superior celui detinut, care se organizeaza in perioada proba scrisa: 12. 05.2014, ora 1000; proba interviu: 14. 05. 2014, ora 1000 la sediul Primariei comuneiCislau, judetul Buzau

          Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Cislau, judetul
Buzau, dupa cum urmeaza:
proba scrisa: 12. 05.2014, ora 1000;
proba interviu: 14. 05. 2014, ora 1000.
 Dosarele de inscriere se pot depune la sediul Primariei comunei Cislau pana pe data de 30.04.2014
 A 1.  BIBLIOGRAFIA  pentru functa publica de referent, clasa III,  grad asistent - din cadrul biroului buget finante, contabilitate, impozite si taxe locale, investitii publice;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (R2), cu modificarile si completarile ulterioare – M. O. nr. 365/2007;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare– M. O. nr. 525/2007;
  - Legea contabilitatii nr. 82/1991  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
   -Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
 A.2.  BIBLIOGRAFIA  pentru functa publica inspector asistent din cadrul compartimentului de asistenta sociala
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (R2), cu modificarile si completarile ulterioare – M. O. nr. 365/2007;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare– M. O. nr. 525/2007;
Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare

A.3.  BIBLIOGRAFIA  pentru functa publica de inspector asistent compartimentului agricol, cadastru, urbanism si amenajarea teritoriului, dezvoltare locala, achizitii publice
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (R2), cu modificarile si completarile ulterioare – M. O. nr. 365/2007;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare– M. O. nr. 525/2007;
   - Legea nr.215/2001 – privind administratia publica locala republicata si actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;
   -  Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
    - Legea nr.554/2004 - privind contenciosul administrativ, actualizata;

CONDITII DE PARTICIPARE
La concursul  de promovare in gradul imediat superior celui detinut, care se organizeaza in perioada proba scrisa:  12. 05.2014, ora 1000; proba interviu: 14. 05. 2014, ora 1000  la sediul Primariei comunei Cislau , judetul Buzau

Pentru a participa la concursul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

    a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;

    c) sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;

    d) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:
    - formular de inscriere ;
    - copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
    - copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

      PRIMAR,
MITROIU DUMITRU

Rezultatul final nr. 2241/30.03.2023 Detalii
Rezultatul selectarii dosarului nr. 1941/22.03.2023 Detalii
Rezultatul selectarii dosarului nr. 1937/22.03.2023 Detalii
Anunt nr. 1334/01.03.2023 Detalii
Anunt nr. 1244/24.02.2023 Detalii
Rezultatul final nr. 813/07.02.2023 Detalii
Rezultatul selectarii dosarelor candidatilor - nr. 680/02.02.2023 Detalii
Rezultatul probei scrise nr. 379/18.01.2023 Detalii
Rezultatul selectarii dosarelor nr. 125/2/09.01.2023 Detalii
Anunt nr. 58/04.01.2023 Detalii
Anunt nr. 8288/15.12.2022 Detalii
Punctaj Final nr. 1933/04.04.2022 Detalii
Rezultat selectie dosare candidati nr. 1782/28.03.2022 Detalii
Anunt nr. 1364/10.03.2022 Detalii
Punctaj final - Sofer microbuz Detalii Nr. 3781/02.09.2021
Rezultat selectie dosare candidati Detalii nr. 3673/26.08.2021
Anunt Detalii Nr. 3487/11.08.2021
Punctaj final Detalii Nr. 2423/27.05.2021
Rezultatul final Detalii Nr. 2219/13.05.2021
Rezultatul selectarii dosarelor Detalii Nr. 2096/07.05.2021
Anunt Detalii Nr. 2048/04.05.2021
Anunt Detalii nr. 1717/09.04.2021
Rezultatul final la examenul Detalii Nr. 757/23.02.2021
Rezultatul selectarii dosarelor candidatilor inscrisi Detalii la examenul ce se va organiza in perioada 23.02.2021-25.02.2021
Anunt concurs Detalii nr. 240/22.01.2021
Rezultatul final Detalii Nr. 1509/16.03.2020
Rezultatul selectarii dosarelor Detalii Nr. 1313/09.03.2020
Anunt nr. 808/14.02.2020 Detalii
Rezultatul final Detalii nr. 1830/10.04.2019
REzultatul selectarii dosarelor Detalii Nr. 1679/03.04.2019
Anunt nr. 1189/11.03.2019 Detalii
Anunt nr. 1128/06.03.2019 Detalii
Rezultatul final Detalii nr. 502/30.01.2019
Rezultatul selectarii dosalerol candidatilor inscrisi Detalii nr. 240/17.01.2019
Anunt nr. 6563/28.12.2018 Detalii
Rezultat selectia dosarelor Detalii Nr. 4738/17.09.2018
Anunt Detalii Nr. 4423/24.08.2018
Anunt Nr. 2921/13.06.2017 Detalii Concurs Secretar
Anunt Concurs Detalii pentru ocuparea postului de sofer microbuz scolar
Anunt Nr. 5892/18.11.2016 Detalii pentru concursul de promovare
Anunt Detalii Primaria comunei CIslau, judetul Buzau, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale din strictura in care se afla
Anunt Concurs 31.08.2016 Detalii pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de inspector clasa I
Anunt concurs Detalii concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale sofer microbuz
Anunt concurs Detalii pentru ocuparea functiei de ingrijitor, nivelul studiilor medii, din cadrul Centrului de zi Doamna Neaga pentru copii cu varsta intre 3-6 ani
Important Detalii Dosar inscriere consurs consilier juridic debutant - proba scrisa 28.05.2014
Anunt functie de executie publica Detalii Anunt functie de executie publica
Anunt de angajare fochist Detalii Anunt de angajare fochist pe perioada nedeterminata
Anunt de angajare pedagog Detalii Concurs pentru ocuparea functiei contractuale pe perioada determinata de pedagog
Anunt de angajare Detalii Concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice; un post inspector principal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si un post de inspector I debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al comunei Cislau, jud. Buzau
Anunt angajare sef birou clasa I, grad profesional superior Detalii